Рекомендовано МОН України
Книга - на Главную
Управління фінансовою санацією підприємств. Сучасний навчальний посібник, в якому узагальнюються і розвиваються основні положення концепції оздоровлення підприємств
На головну
Про книгу Глави з книги Контакти
рука
Про книгу

Сучасний світ перебуває в процесі переходу від індустріального до постіндустріального типу розвиту. Він визначається зміною пріоритетів щодо джерел та чинників формування нової цивілізації — перенесенням акцентів з матеріальних благ на нематеріальні, затвердженням провідної ролі людини, її знань та творчих здібностей у продуктивній діяльності суспільства та його інституцій.

На початку 90-х років, після драматичних подій розпаду СРСР, Україна стала незалежною країною та розпочала ринкові перетворення. При цьому було проведено лібералізацію цін, приватизацію та інституційну трансформацію. Первісне нагромадження капіталу, переструктурування та соціалізація економіки — це основні засади становлення високорозвиненого цивілізованого суспільства у нашій країні.

Можна стверджувати, що протягом першого десятиріччя незалежності на Україні відбулося первісне нагромадження капіталу шляхом перерозподілу загальнонародної власності. Одним з методів, який широко використовувався для отримання контролю над окремими підприємствами, було їх доведення до банкрутства та фіктивне банкрутство. Внаслідок недосконалості законодавства через процедуру банкрутства за період з 1992 до 1999 року пройшло понад 43 тисячі господарських суб’єктів. Це позначилося на скороченні обсягу ВВП, зменшенні надходжень до державного та місцевих бюджетів, зростанні безробіття та соціальної напруги в регіонах. Така ситуація спричинила до перегляду інституційних засад банкрутства на Україні — було розроблено та затверджено нове законодавство, стрижнем якого став Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». При цьому особливістю нового етапу стало акцентування уваги на аспектах збереження та оздоровлення вітчизняних підприємств. Впровадження нових підходів позитивно вплинуло на практику господарської діяльності в Україні, зокрема з кінця 1999 року розпочалося економічне зростання, яке хоч і непрямо, проте залежало від припинення масової ліквідації підприємств.

Зараз народ України стоїть перед реалізацією потреби переструктурування та соціалізації економіки, які передбачають включення механізму інноваційного та людського розвитку. На мікроекономічному рівні ці складові трансформаційного процесу мають забезпечити суб’єкти господарювання, головним завданням яких є здійснення антикризового управління, оздоровлення, стратегічної реструктуризації та всебічного оновлення життєдіяльності. Даний навчальний посібник дає можливість ознайомитися з головними підходами щодо зазначених проблем.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-629 від 02.08.2006 р.)

У цілому навчальний посібник відповідає вимогам освітнього стандарту Міністерства освіти і науки України для магістрів спеціальності 8.050104 — «Фінанси» напряму 0501 — «Економіка та підприємництво». Структура посібника повністю відповідає встановленому освітньо-професійною програмою тематичному плану дисципліни «Управління фінансовою санацією». Крім того, матеріал навчального посібника поділено на три модулі, що послідовно і логічно розкривають зміст курсу на етапі впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Україні в контексті інтеграції до Європейського простору вищої освіти, входження до Болонського процесу, вступу до Світової організації торгівлі тощо.

Для досягнення об’єктивного оцінювання знань та навичок студентів з дисципліни у навчальному посібнику пропонується широко використовувати контрольні питанні, тести та практичне завдання наскрізного характеру. Дане завдання можуть також застосовуватися для діагностичних та управлінських цілей, тобто для допомоги студентам виявляти «вузькі місця» в освоєнні матеріалу курсу та задля керівництва подальшим процесом навчання і стимулювання.

Автор сподівається, що навчальний посібник «Управління фінансовою санацією підприємств» буде корисним для студентів, викладачів, фінансистів-практиків щодо з’ясування теоретичних, методологічних та практичних особливостей оздоровлення вітчизняних підприємств.

 
Замовити Замовити


Гроші


Головна | Про книгу | Глави з книги | Контакти  
 
night river


©2006 Благодєтєлєва-Вовк С.Л.
Всі права захищені.