УДК 658.155

Визначення кінцевого результату діяльності фінансово-економічної системи на основі застосування принципів нової концепції оцінки економічної ефективності.

Рецензент: д.т.н. професор Хомяков В.І.
Благодєтєлєва-Вовк Світлана Леонідівна,
викладач кафедри фінансів Черкаського
інженерно-технологічного інституту
телефон: роб.(8-047) 428-121.

Діяльність любого економічного суб’єкта характеризується отриманням результату. В економіці результат - це створення нових благ. Новостворені блага повинні мати якість, яка відповідає певному критерію якості, котрий формується і встановлюється на основі існуючих вимог, що висуваються суспільством і відображають рівень його потреб та рівень здатності задоволення цих потреб, який відтворюється у існуючій системі економічних відносин. Тобто цей критерій встановлюється суспільством як міра максимальних можливостей по виробництву, розподілу, обміну та споживанню благ власними інститутами та їх суб’єктами. Критерій якості є основою для формування системи стандартів якості, що контролюють відповідність новостворених благ прийнятим еталонам.

У відповідності чи у невідповідності певному критерію якості блага можна поділити на повноцінні та неповноцінні.

Повноцінне благо - це існуюча реально і потенційно економічна сутність, яка є наслідком і джерелом функціонування та розвитку господарських суб’єктів суспільства, що утворюють єдину фінансово-економічну систему. Повноцінне блага відповідають певному критерію якості, який висувається суспільством відносно рівня задоволення власних потреб.
Неповноцінне благо - це існуюча реально і потенційно економічна сутність, якість якої не задовольняє вимогам і потребам розвитку та функціонуванню господарських суб’єктів суспільства, які утворюють єдину фінансово- економічну систему.

Створення нових повноцінних благ - це позитивний результат діяльності суб’єктів господарювання. Отримання неповноцінних благ є негативним результатом господарювання економічних суб’єктів.

Ступінь затратності отримання позитивного результату характеризується позитивною результативністю. Негативна результативність відображає ступінь затратності одержання негативного результату.

Природа економічної дійсності вимагає вивчення благ у їх сукупності, взаємодії, врахування взаємовпливів при визначенні результатів господарювання. Поєднання простору, часу, сукупності економічних цінностей, що створюються і використовуються в межах певної фінансово-економічної системи, спрямовані дії господарських суб‘єктів утворюють сферу функціонування благ.

В економічній літературі для характеристики руху цінностей використовують два поняття запас і потік. Практично використати сформоване уявлення про рух благ потрібно при створенні системи оцінки результатів господарської діяльності, яка б дозволила б в кожний окремий момент часу контролювати стан, в якому перебувають блага, здійснювати розрахунки величини їх потоків і запасів. Використання встановлюваного сусупільством і його інституціями критерію якості для всієї сукупності благ дозволить виділити запаси та потоки повноцінних благ і запаси та потоки неповноцінних благ з подальшим підрахунком їх величин і жорсткого відмежування одне від одного. Саме жорстке відмежування закладає базу для проведення немеханічного (кількісного), а якісного поділу існуючих благ при якому сфера їх функціонування поділяється на дві окремі - сферу функціонування повноцінних благ і сферу функціонування неповноцінних благ. Лише виділення окремих сфер функціонування благ - повноцінних і неповноцінних, дає можливість з високою точністю оцінити кінцевий результат господарювання фінансово-економічної системи, визначити якісність її функціонування і відтворення.

Визначення кінцевого результату господарювання фінансово-економічної системи потрібно проводити за наступними етапами:

  1. загальний обсяг повноцінних благ, які перебувають в сфері функціонування повноцінних благ визначається як сума обсягів отримуваних нових благ, що існують у формі потоків або запасів на всіх стадіях руху даних економічних сутностей;
  2. загальний обсяг неповноцінних благ, які перебувають в сфері функціонування неповноцінних благ розраховується як сума обсягів неповноцінних благ, що одержані в наслідок втрати якості повноцінними благами, що існують у формі потоків або запасів на всіх стадіях руху цих економічних сутностей і обсягів неповноцінних благ, котрі утворюють “тіньову економіку”;
  3. абсолютний показник кінцевого результату діяльності господарської системи буде дорівнювати різниці між загальним обсягом повноцінних благ і загальним обсягом неповноцінних благ;
  4. відносний показник кінцевого результату діяльності господарської системи буде дорівнювати відношенню абсолютного показника кінцевого результату діяльності господарської системи до суми загального обсягу повноцінних благ і загального обсягу неповноцінних благ.

Абсолютний показник кінцевого результату господарської діяльності призначений відображати реальне якісне зростання (занепад) фінансово-економічної системи, перевищення обсягів виробництва повноцінних благ над неповноцінними, в протилежному випадку - перевищення обсягів виробництва неповноцінних благ над повноцінними. Відносний показник кінцевого результату господарської діяльності необхідний для характеристики рівня отримання якісного зростання (занепаду) фінансово-економічної системи. Розрахована величини даного показника вказує на величину приросту створюваних повноцінних (неповноцінних) благ, що приходиться на одиницю загального обсягу функціонуючих благ.

Наведену методику розрахунку можна використовувати для різних за тривалістю циклів кругообігу економічних сутностей. Так, для оборотного капіталу, тривалість обороту якого дорівнює фінансовому року, кінцевий результат розраховується як різниця між обсягом створених за цей період нових повноцінних благ і отриманих неповноцінних благ. Для основного капіталу, структуру якого поділяють на активну і пасивну частину, термін обороту коливається від 5 до 50 років розрахунок проводиться виходячи з наявних облікових даних за період досліджування. Характеризуючи точність результатів розрахунків, які можна провести для різних груп капіталу за різні періоди потрібно зауважити, що найбільш наближеними до об’єктивного значення будуть ті з них, що проводяться за менший проміжок часу – для оборотного капіталу і активної частини основного капіталу. Проте оцінити всі аспекти функціонування благ в суспільно-економічній системі можна лише орієнтуючись на розрахунки, що будуть проведені на протязі періоду повного обороту капіталу, враховуючи оновлення пасивної частини капіталу і зміни технологій в цілому.

РЕЦЕНЗІЯ

на статтю Благодєтєлєвої - Вовк Світлани Леонідівни “Визначення кінцевого результату діяльності фінансово-економічної системи на основі застосування принципів нової концепції оцінки економічної ефективності.”, яка подається до друку у “Придніпровський науковий вісник”.

В умовах перехідної економіки особливе значення для економічного зростання і розширенного відтворення набуває визначення результатів і результативності діяльності господарських суб’єктів як аспектів економічної ефективності. В зв`язку з цим, актуальність обраної теми статті не викликає сумнівів. Автор роботи ставить собі за мету розробити методику проведення розрахунку кінцевого результату діяльності фінансово-економічної системи на основі використання категорій попередньо розробленої концепції оцінки економічної ефективності. Мета визначена і реалізована на належному кваліфікаційному рівні. Особливо слід відмітити новизну, яка представлена у введенні нових категорій повноцінного і неповноцінного блага, сфери функціонування повноцінних і неповноцінних благ і оригінальній методиці розрахунку кінцевого результату, що базується на використанні наведених понять. Розробка методики розрахунку кінцевого результату базується виключно на головних здобутках світової економічної теорії. Стаття характеризується точністю, лаконічністю формулювань і висновків.

Недоліки роботи: деякі аспекти роботи є дискусійними і потребують додаткових пояснень.

В цілому стаття Благодєтєлєвої - Вовк С.Л. може бути визнана такою, що відповідає сучасним вимогам і рекомендується до публікації у “Придніпровчському науковому віснику ”.

Завідувач кафедри управління

5.05.1998. і економіки виробництва,

Професор, д.т.н. Хомяков В.І.


Статья в формате Word 97