ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ЧЕРКАСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНОЛОГIЧНОМУ УНIВЕРСИТЕТI.

Бiлик Л.I., к.б.н., проректор ЧДТУ

Благодєтєлєва-Вовк С.Л., к.е.н, доцент кафедри "Фiнанси" ЧДТУ

Враховуючи зростаючий рiвень конкуренцiї мiж вищими учбовими закладами України, зокрема Черкащини, постає проблема пiдвищення їх ефективностi дiяльностi, створення конкурентоспроможних програм розвитку на тривалу перспективу. В цьому зв'язку необхiдно звернутися до теоретичних надбань свiтової економiчної думки, практичного досвiду стратегiчного розвитку провiдних корпорацiй. Вiдомо, що визначальним фактором успiху провiдних корпорацiй є використання методiв стратегiчного управлiння, серед яких чiльне мiсце займають методи формування корпоративної культури пiдприємства. Вважаємо, що створення вiдповiдної концепцiї та методiв формування корпоративної культури у вищих навчальних закладах є основою їх сталого розвитку в майбутньому.

Усвiдомлення цього стало вiдправною точкою, коли за нашою iнiцiативою в Черкаському Державному технологiчному унiверситетi розпочався процес формування концепцiї корпоративного розвитку. Важливою складовою даної концепцiї є створення Кодексу корпоративної культури ЧДТУ. Його прийняття та впровадження стає першочерговим завданням у низьцi заходiв щодо реального сприяння розвитку нашого ВУЗу.

Щодо теоретичних основ формування корпотивної культури, то в рiзних наукових джерелах знаходимо такi її визначення:

 1. корпоративна культура включає в себе наступнi поняття
  • mind identity - наявнiсть у персоналу пiдприємства компанiї загального розумiння корпоративної iдеологiї;
  • visual identity - вiзуальна символiка корпоративної iдеологiї (логотип);
  • behavior identity - поведiнка компанiї i персоналу у вiдповiдностi з корпоративною iдеологiєю [1;28].
 2. корпоративну культуру можна визначити як сферу менеджмента, пов'язану з розвитком iнтеграцiйних процесiв управлiннi, яка включає в якостi основних компонентiв цiнностi членiв трудового колективу органiзацiї, переконання, норми поведiнки i комунiкацiйної взаємодiї працiвникiв в процесi трудової дiяльностi, елементи матерiального середовища i тим самим вiдображають iндивiдуальнiсть даної органiзацiї [2;22];
 3. корпоративна культура - це сукупнiсть прийнятих на даному пiдприємствi норм i правил поведiнки по вiдношенню до клiєнiв i партнерiв, а також культура мiжособових стосункiв на пiдприємствi. Це - втiлення "духа компанiї", коли всi спiвробiтники - вiд керiвникiв до виконавцiв чiтко усвiдомлюють задачi компанiї i прикладають максимум зусиль для їх реалiзацiї [3;37].

З поняттям "корпоративної культури" тiсно пов'язана система управлiння. Взаємозалежнiсть та взаємовплив мiж ключовими елементами менеджменту органiзацiї iлюструє модель американської консалтiнгової фiрми МакКiнсi "7S". Вона включає 7 елементiв - системи, стратегiї, зв'язки, стиль, спiвробiтники, навички, цiнностi [4;321-323].

Чiтке визначення кожного зазначеного елементу для Черкаського Державного технологiчного унiверситету, а також аналiз вдалих прикладiв реалiзацiї принципiв корпоративної культури в iнших ВУЗах України дозволили розробити вiдповiдний Проект Кодексу корпоративної культури ЧДТУ. Для прийняття та впровадження даного Кодексу планується створити координацiйний орган управлiння - сектор управлiння корпоративним розвитком ЧДТУ, здiйснити серiю дослiджень стану корпоративного розвитку, ввести студентське самоврядування, провести серiю внутрiшнiх (для викладачiв та студентiв) та зовнiшнiх презентацiй (для широкої громадськостi) з метою обгрунтування потреби та перспективностi якiсних змiн у ВУЗi, а також для оцiнки реакцiї людей на цi змiни.

Крiм того, необхiдно зазначити, що визначна подiя створення на базi Черкаського iнженерно-технологiчного iнституту Черкаського Державного технологiчного унiверситету є рушiйною силою та iдеальною умовою реалiзацiї концепцiї корпоративного розвитку, оскiльки вiдбувається процес творчої трансформацiї учбового закладу. Нам необхiдно позитивно використати цю творчу ейфорiю для проведення якiсних змiн в дiяльностi ВУЗу. Вiдповiдно, процес трансформацiї повинен бути керованим та вiдбуватися за певною конценцiєю. Тiльки в цьому випадку можна розраховувати на значнi результати в майбутньому.

Лiтература

 1. Компелекс маркетинга услуг:Японский центр производительности для социально-экономического развития. -М., 2000.
 2. Т.Марущак. Корпоративная культура проедприятий сферы услуг.//Персонал. - 2001.- №6.- с.37-39.
 3. М.Бобылєва. Корпоративная система документооборота и корпоративная культура. - Деньги и кредит. - 2001.-№5. - с.20-26.
 4. Б. Карлофф. Деловая стратерия: (концепция, содержание, символы)/Пер.англ. - М.: Экономика,1993. - с.321-323.