Розрахунок рівня конкурентоспроможності підприємства на основі використання вітчизняних і міжнародних стандартів якості.

Благодєтєлєва-Вовк Світлана Леонідівна,
викладач кафедри фінансів Черкаського
інженерно-технологічного інституту
телефон: роб.(8-047) 428-121.

Анотація. Продукцію підприємства потрібно вважати конкурентноздатною, якщо виконуються дві умови – вона відповідає встановленим стандартам якості, що підтверджено міжнародними або вітчизняними сертифікатами і існує сталий, або зростаючий ринковий попит на неї. Рівень конкурентноспроможності підприємства пов’язаний з конкурентноздат-ністю виробленої продукції. Його можна розрахувати як відношення обсягу благ, що відповідають стандартам якості до всього обсягу благ функціонуючих в межах господарської системи за певний період (фінансовий рік).

Аннотация. Продукция предприятий необходимо считать конкурентноспо-собною, если виполняються два условия – она отвечает установленим стандартам качества, что подтверждается международними или отечественными сертификатами и существует постоянный, или возростающий рыночный спрос на неё. Уровень конкурентоспособности предприятия связан с конкурентоспособностью изготовленой продукции. Его можно расчитать как отношение объем благ , которые отвечают стандартам качества ко всему объему благ функционирующих в границах хозяйственой системы за определенный период (финансовый год).

 

  Встановлені вітчизняні і міжнародні стандарти якості економічних благ можна і необхідно використовувати для визначення конкурентноспроможності гірничовидобувних підприємств і конкурентноздатності їх продукції на внутрішніх (вітчизняних) і зовнішніх (міжнародних) ринках. Першопочатково розглянемо аспект конкурентноздатності продукції.

  Конкурентноздатність продукції існує в двох формах - формальній і ринковій. Вироблену продукцію слід вважати формально конкурентноздатною, якщо вона відповідає встановленим стандартам якості і цей факт підтверджено сертифікатами відповідності. Виданий господарському суб’єкту сертифікат відповідності є головною ознакою визнання суспільством, державою, міжнародною спільнотою через свої інституції продукції підприємства. Сертифікат відповідності підтверджує високу якість новостворених благ, які в повній мірі задовольняють певні потреби і закріплює право здійснювати їх продаж на внутрішньому, чи міжнародному ринку. Застосування вітчизняних і міжнародних стандартів якості по відношенню до продукції гірничовидобувних підприємства дозволяє зробити висновки щодо формальної конкурентноздатності на внутрішньому, чим міжнародному ринках.

  Новостворена продукція є ринково конкурентноздатною, якщо поряд з аналогічними за якістю і ціною видами продукції інших виробників вона користується сталим, або зростаючим попитом і обсяги її реалізації сталі, або зростають. Наявність наведених ознак свідчить, що дана продукція визнана ринком.

  Якщо для певного виду продукції співпадають формальна і ринкова конкурентноздатність, то потрібно констатувати існування повної конкурентноздатності. В разі не співпадання цих форм для певного виду продукції необхідно констатувати часткову конкурентноздатність. При цьому відсутність ринкової конкурентноздатності засвідчує невизнання ринком продукції, а відсутність формальної конкурентноздатності позбавляє право здійснювати продаж на внутрішньому, чи міжнародному ринках, хоча потреба і попит на даний вид продукції можуть існувати. Якщо формальна і ринкова форма конкурентноздатності відсутні, то слід вважати, що певний вид продукції є неконкурентноздатним.

  В розрізі конкурентноздатності продукції розглядається конкурентноспроможність гірничовидобувного підприємства, що її виробляє. Рівень його конкурентноспроможності визначається як відношення обсягу благ – економічних реалій, які виробляються для задоволення певних потреб, що відповідають стандартам якості до всього обсягу функціонуючих в мехах господарської системи благ за певний період (фінансовий рік). При цьому окремо можна визначати конкурентноспроможність даного підприємства з використанням вітчизняних і міжнародних стандартів.

  Значення показника внутрішньої конкурентноспроможності знаходиться як відношення обсягу благ, котрі відповідають вітчизняним стандартам якості до обсягу всіх благ.

, де RKn – рівень конкурентноспроможності на внутрішньому ринку,

WnSt – річна сукупність благ, що відповідає вітчизняним стандартам і підтверджена сертифікатами відповідності;

W - річний загальний обсяг благ, що функціонує в межех підприємства протягом року

  Показник зовнішньої (міжнародної) конкурентноспроможності розраховується як відношення обсягу благ, що відповідають міжнародним стандартам якості до обсягу всіх благ.

, де RKint – рівень конкурентноспроможності на міжнародному ринку,

WintSt – річна сукупність благ, що відповідає міжнародним стандартам і підтверджена сертифікатами відповідності;

W - річний загальний обсяг благ, що функціонує в межах підприємства протягом року.

  Обов’язковою умовою проведення даних розрахунків є наявність вітчизняних і міжнародних сертифікатів відповідності, оскільки лише в такому випадку отриманий результат можна вважати вірним і таким, який об’єктивно відображає конкурентноспросможність гірничовидобувного підприємства. В інших випадках, коли лише припускається, що продукція підприємства задовольняє даним стандартам, а документально цей факт не підтверджено, такий результат потрібно визнати недійсним. Зазначена методологія визначення рівня конкурентноспроможності була апробована і виявилася придатною для використання в роботі маркетингових служб гірничовидобувних підприємств.

Статья в формате Word 97